DOKUMENTY

 

Pre otvorenie dokumentu kliknite na nasledujúci odkaz:

Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program Rumenica

Školský poriadok


 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Usmernenie k prijímaniu detí

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia PPV

Súhlas všeobec. lekára s pokračovaním plnenia PPV

Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní


Voľné pracovné miesta:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme