RADA ŠKOLY

 

Pre otvorenie dokumentu kliknite na nasledujúci odkaz:

Štatút Rady školy

 


Rada školy pri Materskej škole Župná cesta 567/12 Turňa nad Bodvou, bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov po voľbách na ustanovujúcom zasadnutí dňa 05.10.2015. Funkčné obdobie začalo dňom 05.10.2015 na obdobie 4 rokov. Systém stretnutí funguje podľa plánu zasadnutí, alebo potrieb školy.

Členovia Rady školy pri MŠ

 

Predseda RŠ: ...
Zástupca nepedagog.zamest.: ...
Zástupca rodičov: ...
Zástupca rodičov: ...
Zástupca OcÚ: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme