ÚHRADA PRÍSPEVKOV ZA DOCHÁDZKU

 

1) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle §28 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa,
• ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
• ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
• ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
• ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

••• Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Obcou Turňa nad Bodvou určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 23 /2008

sumou - 5 € mesačne za jedno dieťa.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

2) Obec Turňa nad Bodvou je prevádzkovateľom zariadenia školského stravovania – Školskej jedálne pri MŠ. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v MŠ za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

••• Výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v školskom zariadení určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 22/2008 nasledovne :

Desiata:

Obed:

Olovrant:

Denne:

0,27 €

0,59,€

0,20 €

1,06 €

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok v hotovosti do pokladne MŠ a to mesačne vopred najneskôr do 20 dní príslušného kalendárneho mesiaca.

Prípadnú neúčasť dieťaťa na stravovaní je možné nahlásiť osobne alebo telefonicky vedúcej jedálne najneskôr v deň absencie do 8:00 hod. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci odpočtom z povinného finančného príspevku.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, po predložení dokladu neuhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (5 € mesačne). Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, majú na stravnom zľavu. Rodičia sú však povinní priniesť potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a tiež oznámiť akúkoľvek zmenu, alebo ukončenie tohto stavu.

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ po písomnom upozornení pristúpi k vymáhaniu príspevku prostredníctvom zriaďovateľa, môže aj ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.

 

O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme