VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Zriaďovateľom je obec Turňa nad Bodvou.

Prevádzková doba
ZŠ s MŠ od 06:30 do 16:30 hod.

Telefonický kontakt: 0905 843 330

 


HISTÓRIA MATERSKEJ ŠKOLY

9. septembra 1978 sa prvýkrát v histórii otvorili brány našej Materskej školy III. v Turni nad Bodvou. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili zástupcovia ONV, MNV, ZDŠ, CETU, ZNB, MŠ I., MŠ II. a samozrejme zamestnanci Materskej školy III. Otvárací akt predviedol zástupca ONV súdruh Jalč. Túto významnú udalosť spestrili kultúrnym programom deti z MŠ II. a ZDŠ. V školskom roku 1978/79 bolo do dvoch tried zapísaných 60 detí. Vznikol nový kolektív učiteľov a prevádzkových zamestnancov, ktorí pracoval pod vedením p. riaditeľky Petronely Zimprichovej. Príprava detí, celá práca sa niesla v znamení nového systému školstva a celkovej koncepcie výchovy, pracovalo sa s Programom výchovnej práce pre deti predškolského veku a jaslí. Napriek častým personálnym zmenám v pedagogickom zbore v materskej škole deti dostávali vždy veľa lásky, porozumenia, empatie a mnoho možností aktívneho prežívania svojho ranného detstva v kolektíve rovesníkov. Po roku 1989 nastali v súvislosti so zmenami v spoločnosti zmeny aj v našej MŠ, rušili sa materské školy. Na pokyn Ministerstva školstva prebieha výmena riaditeľov, ktorí sú vo funkcii viac ako 4 roky. Výchovná práca sa začala uberať novými smermi. Naďalej sa pracuje podľa Programu výchovnej práce pre MŠ, ktorý si mohli učiteľky kreatívne prispôsobovať. Deťom je ponechaný väčší priestor pre voľnosť, veľký význam sa kladie na dostatočné vyžitie sa dieťaťa pri hre.
Od 1.07.2002 podľa Zákona o verejnej službe a tým aj presunu kompetencií, prechádza MŠ pod správu Obce v Turni nad Bodvou, ktorá je vlastníkom majetku MŠ.
Od 1. septembra 2020 je MŠ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR súčasťou ZŠ, - Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou.

 


SÚČASNOSŤ

V roku 2008 sme prešli veľkými zmenami vo vzdelávaní. Od 1.09.2008 bol prijatý Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v ktorom sú materské školy zaradené do sústavy škôl podľa medzinárodnej klasifikácie (International Standard Classification of Education) ako predprimárny stupeň vzdelávania ISCED O. Zákon tak akceptuje odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006, ktoré zdôraznili, že celoživotné vzdelávanie musí pokrývať vzdelávanie od predškolského až do dôchodkového veku. Východiskom a základným kurikulárnym dokumentom pre počiatočnú edukáciu je Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie. Vzdelávacím programom v MŠ sú štátny vzdelávací program (ŠVP) a školský vzdelávací program (ŠkVP). V našej materskej škole, tak ako aj v iných školách sa začalo pracovať podľa nového ŠkVP "Rozprávkový hrad". Dňa 10. marca 2015 bol schválený inovovaný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vzhľadom na to, že inovovaný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách zásadným spôsobom menil dovtedajšiu prax predprimárneho vzdelávania z hľadiska obsahu vzdelávania ale aj v organizácii predprimárneho vzdelávania, vtedajší minister školstva 22. apríla 2015 rozhodol o tom, že inovovaný ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách bude v školskom roku 2015/2016 do praxe materských škôl zavedený na dobrovoľnom princípe. Dobrovoľný princíp znamenal, že v školskom roku 2015/2016 sa realizovala pilotná fáza zavedenia inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do praxe materských škôl. Cieľom pilotnej fázy bolo overiť účinnosť a primeranosť nastavení inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a na základe zistení z pilotnej fázy následne upraviť ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do podoby garantujúcej jeho vhodnosť pre všetky deti predškolského veku absolvujúce predprimárne vzdelávanie v materských školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení v Slovenskej republike. Materské školy, ktoré sa neprihlásili do pilotnej fázy, predprimárne vzdelávanie aj počas školského roka 2015/2016 uskutočňovali podľa ŠkVP, v ktorých mali vypracované učebné osnovy minimálne v rozsahu vzdelávacích štandardov ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
Dňa 6. júla 2016 bol schválený Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1.septembra 2016.

Náš Školský vzdelávací program s názvom

Rumenica

Motto : „ Dieťa je kvetinou, nádejou radosti,
nech je škola hrou a dielňou ľudskosti ".
                                                                                    J. A. Komenský


- je kurikulárnym dokumentom školy, vypracovaný je v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom, spracovaný s prihliadnutím na špecifické podmienky našej materskej školy.

 


CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

Sme jediná MŠ v našej obci, preto ju navštevujú iba deti s trvalým pobytom v Turni nad Bodvou. MŠ je umiestnená v účelovej prízemnej budove a tvoria ju 2 triedy s príslušenstvom a osobitnými vchodmi. Súčasťou MŠ je elokované pracovisko, ktoré je umiestnené vo vedľajšej budove, tvorí ju 1 trieda s príslušenstvom a osobitným vchodom.
Poskytujeme celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, vyučovací jazyk je slovenský.
Na škole pracuje 6 kvalifikovaných učiteliek, ktoré vytvárajú atmosféru bezpečného, podnetného, stimulujúceho a takmer rodinného prostredia.
Nielen pedagogický kolektív prispieva ku kvalite materskej školy. Prevádzkoví zamestnanci, ktorí rozumejú deťom, zabezpečujú hygienu na škole a starajú sa o zdravú výživu detí. Areál MŠ tvorí nové detské ihrisko s dostatočne veľkým priestorom pre každého. Zariadenie ihriska pozostáva z preliezkovej zostavy, pieskoviska, hojdačky, lavičiek a stolov. Oplotenie je bezpečné a zodpovedá hygienickým a bezpečnostným požiadavkám.

Poslanie materskej školy
•MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
•Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
•MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie, ktorého cieľom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.
•Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej školy. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. •Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. Dieťa je po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu, disponuje štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti konkretizovanými vo vzdelávacích štandardoch.

 


ZAMESTNANCI MATERSKEJ ŠKOLY

1. Eva Oravcová pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
2. Alexandra Bugárová začínajúci pedagogický zamestnanec
3. Bc. Silvia Szántaiová samostatný pedagogický zamestnanec
4. Marianna Kertész Demeterová samostatný pedagogický zamestnanec
5. Františka Kočišová samostatný pedagogický zamestnanec
6. Mgr. Martina Adamkovičová PhD. samostatný pedagogický zamestnanec
6. Silvia Rigóová rodičovský asistent
7. Alexandra Karafová samostatný pedagogický zamestnanec
8. Mária Kalászová pomocný vychovávateľ
9. Veronika Koczaiová začínajúci pedagog. asistent
10. Anna Horváthová začínajúci pedagog. asistent
11. Mgr. Zuzana Szombathyová špeciálny pedagóg
12. Renáta Karčáková vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ
13. Valéria Kováčová kuchárka
16. Katarína Tamásová upratovačka

 


O nás

Naše triedy

Denný poriadok

Galéria

Poplatky

Dokumenty

Školská jedáleň

Rada školy

Pre rodičov

Kontakt

Čo už vieme